โครงการอบรมหลักสูตร เอกสาร วันที่จัดการอบรม สถานที่ ค่าลงทะเบียน
ดาวโหลดหนังสือแจ้งเลื่อนหลักสูตร “ สิทธิสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” รุ่นที่ ๑๗
1 - 3 พฤศจิกายน 2556
โรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม่
4,800
ดาวโหลดหนังสือแจ้งเลื่อนหลักสูตร “ระเบียบการเลือกตั้ง และเทคนิคการหาเสียง. รุ่นที่ ๖”
1 - 3 พฤศจิกายน 2556
โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี
4,800
ดาวโหลดหนังสือแจ้งเลื่อนหลักสูตร แจ้งเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตร “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามหนังสือสั่งการที่ มท. ๐๘๑๐.๒/ว๑๕๙๖ (ฉบับใหม่)”รุ่นที่ ๑๒”
1 - 3 พฤศจิกายน 2556
โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี
4,800
ดาวโหลดหนังสือแจ้งเลื่อนหลักสูตร “เทคนิคการประชุมสภาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ ๖
1 - 3 พฤศจิกายน 2556
โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี
4,800
ดาวโหลดหนังสือแจ้งเลื่อนหลักสูตร “หลักคิดและกรอบการเบิกจ่ายที่ถูกวิธี” รุ่นที่ ๕
1 - 3 พฤศจิกายน 2556
โรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม่
4,800
ดาวโหลดหนังสือแจ้งเลื่อนหลักสูตร “การแก้ปัญหาการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ปี ๒๕๕๗ อปท รุ่นที่ ๖ ”
1 - 3 พฤศจิกายน 2556
โรงแรมสตาร์ ระยอง
4,800
ดาวโหลดหนังสือแจ้งเลื่อนหลักสูตร “รูปแบบจำแนกงบประมาณและหมวดรายจ่ายใหม่ปี ๕๗ รุ่นที่ ๖”
1 - 3 พฤศจิกายน 2556
โรงแรมสตาร์ ระยอง
4,800
ดาวโหลดหนังสือแจ้งเลื่อนหลักสูตร “การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ อปท”รุ่นที่ ๔ ”
31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556
โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี
4,800
ดาวโหลดหนังสือแจ้งเลื่อนหลักสูตร กฎหมาย ปปช และข้อทักท้วง สตง ในการจัดหาและตรวจรับพัสดุ รุ่นที่ ๖”
31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556
โรงแรมสตาร์ ระยอง
4,800
ดาวโหลดหนังสือแจ้งเลื่อนหลักสูตร “แผนและแนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในสังกัด อปท. รุ่นที่ ๖”
1 - 3 พฤศจิกายน 2556
โรงแรมสตาร์ ระยอง
4,800
Copyright © 2013 ldcp.in.th , All rights reserved.
เพื่อการใช้งานเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพควรใช้ Browser FireFox3 , Chrome , Opera หรือ IE8